Pokyny a přihlášky

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI V ČR

1. Použijte pro každou přihlašovanou osobu (i dítě) samostatný formulář přihlášky z tohoto čísla.
2. Vyplněnou přihlášku předložte výboru vlastní organizace ČMOS pracovníků školství (případně OROS), který razítkem a podpisem stvrdí, že jste členem ČMOS pracovníků školství (jeho rodinným příslušníkem, v případě slevy požadované studentem (15-26 let) nutno předložit potvrzení školy o studiu). Obdobně u členů OZPŠaV.
3. Neopomeňte na přihlášce uvést údaj o případném poskytnutí příspěvku z FKSP a adresu plátce faktury.
4. Potvrzenou přihlášku zašlete poštou nebo mailem na adresu, která je uvedena u každé základny. Nezapomeňte přiložit 2 ofrankované obálky se svou adresou (v případě elektronické komunikace není nutno obálky zasílat).
5. Dodržte termín pro zaslání potvrzenky nebo prohlášení o zaplacení účastnického poplatku. Jestliže se tak nestane, má organizátor právo bez urgence obsadit vaše místo náhradníkem.

Přihláška na EXOD v ČR ke stažení:  Přihláška PDF    Přihláška WORD     Přihláška TXT

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI V SR

Uzávierka prihlášok je 30.5. Na pobyty sú prednostne zaraďovaní členovia OZ PŠaV na Slovensku.
Prihláška je záväzná. EVZ sa uskutoční len vtedy, ak je dostatočný počet prihlásených osôb, ktorý stanovujú vedúci jednotlivých základní.
Prihlášky posielajte na adresu uvedenú v ponuke jednotlivých základní. Pre každú prihlásenú osobu (aj dieťa) použite samostatné tlačivo, ktoré nájdete aj na webovej stránke OZ PŠaV www.ozpsav.sk v časti rekreácie. Nezabudnite pripojiť obálku so známkou a svojou adresou, na ktorú dostanete oznámenie o zaradení a podrobné informácie. V prípade elektronickej komunikácie, nie je potrebné posielať obálku.
Prihláška musí byť úplne a presne vyplnená každým prihláseným účastníkom. Pedagogickým zamestnancom ju musí potvrdiť aj zamestnávateľ (škola, školské zariadenie) a členom OZ PŠaV aj predseda ZO.
Úhrada – pri platení účastníckych poplatkov sa treba riadiť pokynmi vedúceho EVZ.
Vo vlastnom záujme dodržte termín zaslania prihlášky a najmä termín zaplatenia a poslania oznámenia
o zaplatení. V prípade nedodržania platobných termínov, môže byť Vaše miesto obsadené inou osobou.
Ak sa z vážnych príčin nemôžete EVZ zúčastniť, okamžite to oznámte jej vedúcemu. V prípade potreby
pomôžte nájsť náhradníka.

Přihláška na EXOD v SR ke stažení:   exod_prihlaska_SR

One thought on “Pokyny a přihlášky

Comments are closed.