Pokyny a přihláška pro SR

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI V SR

Uzávierka prihlášok je 30.5. Na pobyty sú prednostne zaraďovaní členovia OZ PŠaV na Slovensku.

Prihláška je záväzná. EVZ sa uskutoční len vtedy, ak je dostatočný počet prihlásených osôb, ktorý stanovujú vedúci jednotlivých základní.

Prihlášky posielajte na adresu uvedenú v ponuke jednotlivých základní. Pre každú prihlásenú osobu (aj dieťa) použite samostatné tlačivo, ktoré nájdete aj na webovej stránke OZ PŠaV www.ozpsav.sk v časti rekreácie. Nezabudnite pripojiť obálku so známkou a svojou adresou, na ktorú dostanete oznámenie o zaradení a podrobné informácie. V prípade elektronickej komunikácie, nie je potrebné posielať obálku.

Prihláška musí byť úplne a presne vyplnená každým prihláseným účastníkom. Pedagogickým zamestnancom ju musí potvrdiť aj zamestnávateľ (škola, školské zariadenie) a členom OZ PŠaV aj predseda ZO.

Úhrada – pri platení účastníckych poplatkov sa treba riadiť pokynmi vedúceho EVZ. Vo vlastnom záujme dodržte termín zaslania prihlášky a najmä termín zaplatenia a poslania oznámenia o zaplatení. V prípade nedodržania platobných termínov, môže byť Vaše miesto obsadené inou osobou.

Ak sa z vážnych príčin nemôžete EVZ zúčastniť, okamžite to oznámte jej vedúcemu. V prípade potreby pomôžte nájsť náhradníka.

Přihláška na EXOD v SR ke stažení:   exod_prihlaska_SR